Polityka prywatności

Jako firma odpowiedzialna i działająca etycznie szanujemy prawo do ochrony Państwa danych osobowych. Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu …. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualnej treści niniejszej Polityki prywatności, gdyż w związku z ciągłym rozwojem usług świadczonych przez Adamed zmianom mogą podlegać również przyjęte przez nas procedury przetwarzania danych osobowych.

Kto decyduje o serwisie …?

Strona internetowa … jest własnością Adamed, a jedna z naszych spółek – Adamed Pharma S.A – jest administratorem danych w odniesieniu do wszelkich zebranych tą drogą danych osobowych. Dbamy o ochronę prywatności informacji, jakie możemy gromadzić na temat osób odwiedzających niniejszy serwis, dlatego mają one zbiorczą i bezosobową formę. Za pomocą plików cookies (niewielkich plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę internetową na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania stron internetowych) Adamed Pharma S.A. w celu prawidłowego świadczenia usług zbiera informacje o tym, w jaki sposób i jak często korzystają Państwo z naszego serwisu (zbierane dane to m. in. wywołany adres internetowy (url), adres internetowy, z którego usługobiorca przeszedł na strony serwisu, rodzaj przeglądarki, z jakiej usługobiorca korzysta, innych informacji transmitowanych protokołem http). Pliki te nie gromadzą Państwa danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność Państwa systemu bądź danych, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie przez Państwa usunięte. 

Kto decyduje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Adamed Pharma S.A.,  z siedzibą w Pieńkowie, przy ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów.

Jakiego rodzaju dane przetwarzamy?

Informujemy, że Adamed Pharma S.A. przetwarza jedynie dane konieczne do korzystania przez usługobiorców z serwisu …, tj.:

  • dane kontaktowe i identyfikujące (nazwisko i imiona, adres zamieszkania, numer telefonu, adresy elektroniczne, oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie ww. danych),
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Państwo korzystaliście,
  • informacje o fakcie skorzystania przez Państwa z usług, w tym informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi;

Jakie są podstawy i cele przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

  1. realizacji umowy o świadczenie usług związanych z korzystaniem z serwisu …, w tym rejestracją do serwisu i uzyskaniem dostępu do treści umieszczanych w serwisie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania umowy; 
  2. ewentualnego dochodzenia roszczeń w związku z realizacją umowy – przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu – przez okres związany z przedawnieniem roszczeń cywilnoprawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym realizacji działań marketingowych) – aż do momentu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu.   

Państwa adres e-mail może także zostać wykorzystany w celach marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na:

  • przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z zm.). 
  • wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2016.1489 ze zm.)”

Udzielenie powyższych zgód przez Użytkownika jest dobrowolne, a zgody mogą być w każdej chwili wycofane.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Przewidywanymi odbiorcami danych Użytkownika są pracownicy i współpracownicy 

Administratora i spółek z nim powiązanych, dostawcy systemów teleinformatycznych, z którymi współpracuje administrator, podwykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętych celów przetwarzania.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Użytkownik serwisu … posiada prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. W celu zadania pytań, skierowania żądań lub zgłaszania skarg odnoszących się do ochrony danych osobowych Użytkownika należy kontaktować się z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@adamed.com.

Jak skontaktować się z nami?

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych (e-mail: iod@adamed.com), adres korespondencyjny: Adamed Pharma S.A.,  z siedzibą w Pieńkowie, przy ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

SUPLEMENT DIETY